Vacatures

Het Werkt heeft op dit moment geen vacatures.

Over ons

Missie

Onze missie is: de mogelijkheden van (jong-)volwassenen met een grote afstand tot de samenleving, in de gemeente Tilburg en omstreken, te vergroten.

Door middel van ambulante ondersteuning, begeleid wonen, dagbesteding en werkervaringsplaatsen gaan wij voor het maximale resultaat namelijk: een gelukkig leven, midden in de maatschappij.

Expertise

Er is veel expertise aanwezig rond (jong-)volwassenen met GGz-problematiek, LVG en ASS, al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek en/of dakloosheid. Er zijn meerdere trajectbegeleiders met verschillende expertises en een systeemtherapeut/gedragsdeskundige werkzaam.

De begeleiding wordt geboden in woonbegeleiding en ambulante begeleiding.

Samenwerken doet versterken

Wij zijn uniek doordat wij werken met een brede doelgroep die wij met elkaar en met de samenleving weten te verbinden. Het doel is dat iedereen op geheel eigen wijze een constructieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij zijn sterk lokaal gericht, denk hierbij aan bedrijven of verenigingen, maar ook aan familie en vrienden. Wij koppelen mensen en organisaties aan elkaar, door zowel bij klanten cliënten als bij maatschappelijke partijen te kijken naar de eigen kracht.

Kernwaarden van Stichting Het Werkt

  • Biedt veilige en betrouwbare ondersteuning;
  • Vertrouwt op en sluit aan bij de motivatie en mogelijkheden van cliënten;
  • Handelt op basis van gelijkwaardigheid in de begeleidingsrelatie;
  • Is deskundig en actief lerend;
  • Werkt verbindend en draagt bij aan een inclusieve manier van samenleven.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur van Stichting Het Werkt doet wat het moet doen en zich daarbij aan de wet houdt. De raad van toezicht van Stichting Het Werkt bestaat uit de volgende personen:

  • Marion Boons - Voorzitter
  • Stephan Gijsman - Vicevoorzitter
  • Rob  Latten
  • Bert Kalter
  • Wim van Geffen

De raad van toezicht bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die onbezoldigd werk verrichten voor Stichting Het Werkt.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Stichting Het Werkt. De leden komen geregeld samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur / management van de stichting.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Klachtenreglement

Stichting Het Werkt hanteert dit reglement bij klachten die door cliënten geuit worden. De bedoeling van het klachtenreglement is om ontevredenheid bij cliënten weg te nemen en kwaliteitsverbetering binnen de bedrijfsprocessen van Stichting Het Werkt te realiseren.

Klachtenreglement

Organisatie

Stichting Het Werkt is een non profit organisatie. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57519943 en het RSIN (fiscaal nummer) is 852617252.

Een beschrijving van de doelstellingen van de stichting en de functies van de beleidsbepalers kunt u vinden in de statuten. In dit document leest u ook het beloningsbeleid voor de toezichthouders. De meest recente afspraken over de onkostenvergoedingen voor de RvT vind u hier en het beloningsbeleid voor de bestuurder leest u in dit document. Voor alle overige medewerkers geldt de cao Sociaal Werk.

De financiële resultaten over 2018 vind u in de jaarrekening 2018 (zie onder het kopje Jaarrekening, jaarverslag en strategisch beleidsplan). De WNT-verantwoording is hierin opgenomen.

Jaarrekening, jaarverslag en beleidsplan

Bekijk hier de Jaarrekening 2018 en de Controleverklaring 2018 van Stichting Het Werkt.

Lees hier het Jaarverslag 2018 van Stichting Het Werkt.

Lees hier het Strategisch beleidsplan 2020-2024 van Stichting Het Werkt.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Download hier de Algemene Voorwaarden

Lees onze Privacyverklaring